Voorwaarden

Het aanvaarden van deze voorwaarden is integraal deel van de bestelling.

Onze verkoopsvoorwaarden zijn niet bespreekbaar.

Nimf NV is sinds 1989 ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 515.543

Deze e-commerce site biedt goederen en diensten aan firma's en organisaties aan. (B2B)

Artikel 1.

De overeenkomst tussen U en Nimf NV komt tot stand

  • nadat U het bestelformulier volledig en correct heeft ingevuld.
  • en Nimf NV dit bevestigd heeft per e-mail aan uw e-mail adres.

Artikel 2.

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website gesloten worden en Nimf NV partij is.

Artikel 3.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren, eventueel per e-mail. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Nimf NV. Zodra de productie begonnen is kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. In geval Nimf NV de annulatie aanneemt is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling. In het geval Nimf NV een aangenomen bestelling, volgens artikel 1, niet kan leveren wordt U een krediet van 20% van de waarde van de niet geleverde bestelling bij uw volgende bestelling in mindering gebracht.

Artikel 4.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5.

Alle prijzen op de site zijn "handelaar" prijzen in Euro exclusief BTW.

Artikel 6.

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 7.

De koper hoort de goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Artikel 8.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vervanging of vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddelijk na de vaststelling ervan gemeld worden per fax, brief of e-mail. De goederen mogen echter niet verwerkt, behandeld of door derden gerepareerd zijn. De garantie duur wordt vermeld op de factuur.

Artikel 9.

De geleverde goederen blijven eigendom van Nimf NV tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

Artikel 10.

De levering gebeurt op risico van de koper. Nimf NV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor gekozen vervoersmiddelen of vervoerschade.

Artikel 11.

Indien de koper de diensten of goederen naar een ander adres laat versturen als het zijne dan

  • verzendt Nimf NV de factuur enkel naar het facturatie adres,
  • levert Nimf NV de diensten of goederen zonder factuur op het aangeduide levering adres,
  • verzekert Nimf NV U, onze klant, de vertrouwelijke leveringsgegevens enkel te gebruiken om te kunnen leveren.

Artikel 12.

Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Betalingen kunnen per Europese overschrijving, cheque, gecertifieerde cheque en met Paypal. Zodra de betaling eenduidig ontvangen is, wordt de levering uitgevoerd.

Artikel 13.

Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur, en maximaal 30 dagen na de factuurdatum, wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 10% met een minimum van 50 € en een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de 31ste dag. Gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

Artikel 14.

Nimf NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden éénzijdig te veranderen indien noodzakelijk.

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met :

Nimf NV, Kraakbessenlaan, 1,

B-1652 Alsemberg

Artikel 15.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement BHV bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.